Πολιτική Π.Π Δεδομένων

Οι Εκδόσεις ΩΡΙΩΝ, οι οποίες εδρεύουν στην Αθήνα, Μαυρομιχάλη 5, Τ.Κ 106 79, τηλ. 210 3610704, 210 3601365-66, ΑΦΜ 125028956, ΔΟΥ Α΄ΑΘΗΝΩΝ δεσμεύονται να προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού τόπου www.orion-pub.gr και να τηρούν τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, όπως τον Ν.2472/1997 «περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως εκάστοτε ισχύει. Για το λόγο αυτό στο δικτυακό αυτό τόπο δεν συγκεντρώνονται πληροφορίες που αφορούν προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών παρά μόνο, εάν τις παρέχουν οι ίδιοι οικειοθελώς. Δεν απαιτείται η χορήγηση στοιχείων που συνιστούν προσωπικά δεδομένα για την απλή πλοήγηση στο www.orion-pub.gr